تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۱ | 22:17 | نویسنده : سیده مریم ابوالحسنی

فیثاغورث

img/daneshnameh_up/6/62/Pythagorean.png

درمثلث قائم‌الزاویه ABC که زاویه A در آن قائمه است، در صفحه رابطه‌ی زیر همیشه بین اضلاع برقرار است:

می‌توان این قضیه را به صورت ساده‌تر بیان کرد : فرض کنید سه مربع داریم روی اضلاع یک مثلث قائم الزاویه، که طول اضلاع قائم آن a و b و طول وتر آن c می باشد.


این قضیه به ما توضیح می‌دهد که جمع مساحتهای دو مربع ساخته شده روی دو ضلع قائم یک مثلث قائم الزاویه با مساحت مربع ساخته شده روی وتر برابر است.

مثلث قائم الزاویه مثلثی است که دارای یک زاویه قائم می‌باشد و به ضلعی که روبروی این زاویه در مثلث قرار دارد، وتر می‌گویند.
در شکل اضلاع زاویه قائم با a و b و وتر با c نشان داده شده است.
بیان دیگر قضیه به این صورت است که در یک مثلث قائم الزاویه مجموع مربعات دو ضلع قائم با مجذور وتر برابر است.
جالب است بدانید که بیش از شصت روش هندسی برای اثبات این قضیه وجود دارد.برچسب‌ها: رابطه فیثاغورث